Tendere

CIVIL WORKS NOTIFICAITON AWARD for Civil Works Milloshevë - Mitrovicë M2 Lot 1, Main Road Project, 7+165km to 16+946.56kmNjoftim Specifik për Prokurim - Zgjerimi i rrugës Milloshevë - Mitrovicë Lot 1Award Notice: Consulting Services for Detailed Design, Design Review and Construction Supervision of the Upgrading Milloshevë - Mitrovicë M2 Main Road Project, 7+165km to 16+946.56kmNJOFTIM SPECIFIK PËR PROKURIM (SHERBIMET KONSULENTE) - Sherbimet Konsulente per Rishikim te Dizajnit dhe Mbikeqyrja e Puneve Ndertimore ne Rrugen M2 Prishtine – Mitrovice, me gjatesi 9.78 kmFtesë për Shprehje të Interesit për Mbikëqyrja e ndërtimit për projektin e rrugëve rajonaleFtesë për Parakualifikim për Përmirësimi i N25.2 Rrugës së Hyrjes në Gjilan dhe Rrugës e Qasjes në Qytetin e FerizajtFtesë për Parakualifikim për Zgjerimi i Rrugës së Hyrjes në Prizren dhe rehabilitimi I ruges N25.3 nga Kllokoti deri ne GjilanShpallje per dhenie te kontrates “Civil Works for the Upgrading section from 7.165 km to 16.95km of Milloshevë - Mitrovicë M2 Main Road Project, LOT 1”CIVIL WORKS NOTIFICAITON AWARDCivil Works for the Upgrading of 4.55km of Milloshevë - Mitrovicë M2 MainRoad Project” Financing No.: ZKS-0002 SERVICE CONTRACT AWARD NOTICE - Consulting Services for Detailed Design, Design Review and Construction Supervision of the Upgrading Milloshevë -MitrovicëM2 Main Road ProjectFinancing No.: ZKS-0002Njohtimi i Pergjithshem për Kontrate (General Procurement Notice), për projektin e ndërtimit të Rrugës Kijevë - ZahaqSERVICE CONTRACT AWARD NOTICEConsulting Services for Detailed Design, Design Review and Construction Supervision of theUpgrading Milloshevë - Mitrovicë M2 Main Road ProjectFinancing No.: ZKS-0002 Shpallje për "Ftese për Para-kualifikim për Kontraktore"Invitation for Pre-qualification of Contractors  SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (Invitation for Pre-qualification of Contractors)Project Description: Upgrading of the Milloshevë - Mitrovicë M2 Main Road Project Request for Expression of Interest ( Consultancy Services )Project: Upgrading of the Milloshevë - Mitrovicë M2 Main Road 

Foto Galeria

Video Galeria