Dokumente BERZH - Kosovo Roads Project, LAPNë mbështetje të  Ligji Nr. 05/L-097 “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR HUA NDËRMJET 

REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE BANKËS EVROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM PËR REHABILITIMIN E RRUGËVE RAJONALE “, 

 

Ministria e Infrastruktures në bashkëpunim me Banka Evropiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) është duke zhvilluar aktivitetet për realizimin e këtij projekti I cili zbatohet përmes Njesitit per Zbatim te Projektit (NjZP).

Ky projekt perfshinë:
1) Rehabilitimi i Rrugës Nacionale N 25.3: segmenti Kllokot-Gjilan,L=11.08 km
2) Zgjerimi i Rrugës Nacionele N 25.2, hyrja në qytetin e Gjilanit, L=3.00 km
3) Zgjerimi i Rrugës Nacionale N2:segmenti hyrja në Qytetin e Ferizajit, L=5.69 km
4) Zgjerimi i Rrugës Rajonale R 107: segmenti hyrja ne Qytetin e Prizrenit, L=3.00 km

MI respektivisht NJZP  për rehabilitimin e rrugëve rajonale, ftonë të gjithë përfaqësuesit e bizneseve, objekteve afariste dhe joafariste, qytetarët të afektuar nga zhvillimet në project si dhe grupet e ndryshme te interesit që të marrin pjesë në diskutim i cili do të mbahet sipas këtij orari:


Vërejtje:

Gjilan dhe Novoberd per projektin : Zgjerimi i Rrugës Nacionele N 25.2, hyrja në qytetin e Gjilanit, L=3.00 km, do te mbahet ne Salla e Kuvendit Komunal me daten 19.06.2019 ne fillim ora 10:00.

Ferizaj, per projektin: Zgjerimi i Rrugës Nacionale N2:segmenti hyrja në Qytetin e Ferizajit, L=5.69 km, do te mbahet ne Sallen e Kuvendit Komunal me daten 18.06.2019 ne fillim ora 14.00

 

Kllokot - Gjilan: Zgjerimi i Rrugës Nacionale Kllokot-Gjilan, do të mbahet ne Sallen e Kuvendit Komunal në Viti me datën 18.06.2019 ne fillim ora 14.00

      


Informatat do ti gjeni në web adresen e MI: 
Gjuha Shqipe:
http://mi-ks.net/sq/dokumente-berzh---kosovo-roads-project-lap
Gjuha Angleze: 
http://mi-ks.net/en/documents-ebrd---kosovo-roads-project-lap
Gjuha Serbe:
http://mi-ks.net/sr/dokumenti-ebrd---kosovo-roads-project-lap
  dhe ne web adresat e Komunave perkatëse.
Gjithashtu per me tepër informata mund të i drejtoheni NjZP përmes adreses elektronike:              MI.Info@rks-gov.net ose nr telefonit 038212238


Plani i Pervetesimit te Tokes dhe Restaurimit te Jeteses: Rruga per Qasje në GjilanPlani i Pervetesimit te Tokes: Rruga Kllokot - GjilanPLANI I VEPRIMIT TË RISISTEMIMIT (PVR) - Nëntor 2019Ndërtimi i rrugës N9 Prishtinë - Pejë, seksioni Kijevë/Klina për në Zahaq PLANI I VEPRIMIT TE RISISTEMIMIT (RAP) Plani i Përvetësimit të Tokës: Rruga Kllokot - GjilanPlani i Përvetësimit të Tokës dhe Restaurimit të Jetesës: Rruga për Qasje në GjilanPlani i Përvetësimit të Tokës dhe Restaurimit të Jetesës: Rruga për Qasje në FerizajPlani i Përvetësimit të Tokës dhe Restaurimit të Jetesës: Rruga për Qasje në GjilanPlani i Përvetësimit të Tokës dhe Restaurimit të Jetesës: Rruga për Qasje në FerizajPlani i Përvetësimit të Tokës: Rruga për Qasje në PrizrenPlani i Përvetësimit të Tokës: Rruga Kllokot - Gjilan

Foto Galeria

Video Galeria