Departamenti i Automjeteve

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Automjeteve janë:

1.1. Krijimin e politikave dhe strategjinë zhvillimore në fushën e automjeteve; 

1.2. Bashkëpunon me institucionet relevante ndërkombëtare për ngritjen e sigurisë rrugore në fushëveprimin e automjeteve dhe përdoruesve të tyre;

1.3. Harton ligjet dhe aktet nënligjore për fushën automjeteve; 

1.4. Menaxhon dhe harmonizon procedurat e sektorit të automjeteve me praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara; 

1.5. Harmonizon procedurat teknike per automjete me praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara; 1.6. Përcjell raportet dhe dokumentacionin tjetër për nevojat e qeverisë në kuadër të fushëveprimit të vet;

1.7. Siguron pajtueshmërinë e politikave, planeve dhe strategjisë në fushën e homologimit me ato të BE – së;

1.8. Siguron pajtueshmërinë e politikave, planeve dhe strategjisë në fushën e automjeteve me ato të BE – së;

1.9. Siguron pajtueshmërinë e politikave, planeve dhe strategjisë në fushën e kontrolleve teknike me ato të BE – së;

1.10. Propozon trajnime të ndryshme profesionale në mënyrë që të garantohet shkalla më e lartë e ekspertizave, aktiviteteve dhe përgjegjësisë; 

1.11. Krijon procedurën dhe sistemin e informimit për operim aktiv dhe efektiv të seksionit të homologimit dhe kontrollet teknike të automjeteve;

1.12. Propozon trajnime profesionale në fushën për homologim dhe kontroll teknike;

1.13. Organizon provime profesionale në fushën per patente shofer (shofer instruktor, pyetës, ligjërues profesional, shofer profesional, trajnerë etj.); 

1.14. Kryen licencimin dhe rilicencimin e autoshkollave, shofer instruktor, pyetës, ligjërues profesional, certifikues të trajnerëve;

1.15. Ndërmerr veprime tjera të kërkuara nga Sekretari i Përgjithshëm. 


2. Udhëheqësi i Departamentit të Automjeteve raporton tek  Sekretari I Përgjithshëm. 

3. Në kuadër të Departamentit bëjnë pjesë Divizionet si në vijim:

3.1. Divizioni për Kontroll Teknike të Automjeteve dhe Homologimit; 

3.2. Divizioni për Auto Shkolla. 

4. Numri i të punësuarve në Departamentin e Automjeteve është nëntëmbdhjetë (19).


Drejtor i Departamentit të Automjeteve është Nebih Shatri

nebih.shatri@rks-gov.net


Kontakt:
038/200-28-576
038/200-28-577

 

Foto Galeria

Video Galeria