Departamenti i Financave dhe Sherbimeve te Pergjithshme

Detyrat kryesore te Departamenti i Financave dhe Sherbimeve te Pergjithshme jane ofrimi i sherbimeve administrative logjistike, te personelit, analitike, planifikuese, ligjore dhe sherbimeve tjera mbeshtetese per personelin e Ministrise se Infrastruktures. 


Divizioni i Personelit 


eshte pergjegjes per ofrimin e sherbimeve per menaxhimin e personelit apo resurseve njerezore per te gjithe personelin e Ministrise duke perfshire te gjitha procedurat e administrimit te personelit (p.sh: procedurat e planifikimit, rekrutimit, kontratave, vleresimit te periudhes provuese te punes, procedurat e pushimeve, procedurat disiplinore, procedurat e ankesave, dosjeve personale konfidenciale, vleresimit te performances se punes, pershkrimit te vendeve te punes, nderprerjes se mardhenjes se punes, barazine gjinore, te drejtat e njeriut, trajtimin e barabarte, zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve njerezore, etj.


eshte pergjegjes per implementimin e akteve ligjore dhe nenligjore te cilat kane te bejne me sherbimin civil, duke perfshire edhe kodin e miresjelljes, funksionimin e institucioneve demokratike.


 


Ky sektor perbehet nga tri njesit e meposhtme:Njesia per trajnim dhe zhvillim


Njesia per barazi gjinore, mundesi te barabarta, te drejta te njeriut dhe komunitete


Sektori i Logjistikes


eshte pergjegjes per kryerjen e te gjitha sherbimeve rutinore logjistike apo mbeshtetese per tere personelin e MI-se.


Ky sektor perbehet nga kater njesite e meposhtme vartese:Njesia e Transportit


Kjo njesi eshte pergjegjese per implementimin e legjislacionit primar dhe sekondar te  perdorimit te automjeteve qeveritare duke perfshire perdorimin e automjeteve, ofrimin e sherbimeve te transportit, regjistrimin e automjeteve, kontrollimin teknik, servisimin, sigurimin (TPL, TPL+, KASKO) dhe mirembajtjen e tyre, etj.;


Njesia e Perkthimeve


eshte pergjegjese per ofrimin e sherbimeve ne te gjitha format e perkthimit per nevoja te MI-se.


Njesia e TI-se


eshte pergjegjese per mirembajtjen e te gjitha pajisjeve te TI-se per personelin e MI-se.


Njesia e furnizimit apo Depos


eshte pergjegjese per furnizimin e vazhdueshem te personelit me inventar, material librar dhe pajisje tjera konform kerkesave te tyre.


Gjithashtu depoja eshte pergjegjese per regjistrimin e inventarit apo aseteve dhe pasurise se MI-se;


 


Divizioni i Prokurimit 


 


Detyrat  dhe  pergjegjesite  e  Divizionit te Prokurimit jane: 


1.1.  Pergatite,  koordinon  dhe  zbaton planin  vjetor  te  ministrise ne  fushen  e prokurimit    publik,    ne    pajtim    me legjislacionin ne fuqi;

1.2.  Siguron  qe  te  gjitha  kerkesat  e prokurimit jane pergatitur ne perputhje me     rregullat     dhe     procedurat     e prokurimit;

1.3. Percakton metodologjine e prokurimit per tender dhe procedurat e vleresimit te cmimeve;

1.4.Ofron    keshilla    dhe    asiston menaxhmentin ne« marrjen e vendimeve lidhur me ceshtjet kontestuese qe mundte  dalin ne rastet e ekzekutimit te kontratave. 


 


Divizioni per Buxhet dhe Financa


Detyrat  dhe  pergjegjesite  e  Divizionit per Buxhet dhe Financa jane:


1.1. Pergatite propozimet buxhetore;

1.2.  Koordinon  ceshtjet  buxhetore  per te   gjitha   strukturat   organizative   te ministrise;

1.3.    Percjelle    dhe    raporton    mbi ekzekutimin buxhetor; 

1.4.  Siguron  qe  shpenzimet  financiare jane  bere  ne  perputhje  me  rregullat dhe procedurat buxhetore;

1.5.  Menaxhon  rezervat  e  parase  dhe siguron    se    kontrolli    i    brendshem financiar  eshte  i  bazuar  ne  parimet  e llogaridhenies;

 1.6.  Siguron  bashkepunim  te  ngushte me   auditorin   e   brendshem   dhe   te jashtem   ne   pergatitjen   e   pasqyrave buxhetore dhe financiare te auditimit.


 


Divizioni per Komunikim me Publikun 


 


1.  Detyrat  dhe  pergjegjesite  e  Divizionit per Komunikim me Publikun jane:


:1.1.  Ofron  perkrahje  profesionale  per ministrine  ne  fushen  e  komunikimit dhe informimit;  

 1.2.   Propozon,   harton   dhe   siguron zbatimin  e  planeve  te«  komunikimit  te ministries;

 1.3.  Organizon  konferenca  per  media dhe    pergatite    njoftime    per    shtyp, deklarata,  raporte  dhe  publikime  tjera mediale;

 1.4.  Miremban  ueb-faqen  zyrtare  te Ministrise;

 1.5.  Koordinon  kerkesat  per  qasje  ne dokumente    publike    dhe    pergatite raporte mbi zbatimin e Ligjit per Qasje ne Dokumente Publike.


 


Arkivi


eshte pergjegjes per arkivimin e te gjitha dokumenteve hyre se dhe dalese ne dhe nga MI-ja, si dhe shperndarjen e dokumenteve te ndryshme jashte Ministrise.


Drejtor i Departamentit te Financave dhe Sherbimeve te Pergjithshme eshte z. Fatos Qerimi


   


Email: fatos.qerimi@rks-gov.net


Kontakt Tel: 038 200 28 039

Foto Galeria

Video Galeria