Nënshkruam marrëveshjen në mes të MMPHI dhe Infrakos, për Financimin e Projekteve të dizajnimit preliminar të linjave hekurudhore:

Nenshkruam marreveshjen ne mes te MMPHI dhe Infrakos, per Financimin e Projekteve te dizajnimit preliminar te linjave hekurudhore:


Fushe Kosove - Kline - Peje; si dhe

Kline - Prizren


Pas perfundimit te TOR-it nga INFRAKOS, MMPHI ka siguruar buxhetin prej 2M€ per financimin e dizajnit preliminar, me qellim te funksionalizimit dhe rehabilitimit te dy linjave hekurudhore, per ti bere te sigurte, perfshires, te qendrueshem nga ana mjedisore e sociale si dhe te nderlidhura me njera tjetren. 


Po ashtu, nenshkruam marreveshjen per Financimin e Projektit te Sigurimit te Vendkalimeve ne Hekurudha. 


Marre parasysh aksidenteve te shkaktuara, ne veçanti me qellim te rritjes se sigurise ne trafik, nenshkruam marreveshjen per Sigurimin e Vendkalimeve ne Hekurudha. Nepermjet ketij bashkepunimi do te financojme shumen prej 1.3M€, keshtu per te rritur sigurine hekurudhore dhe modernizimin e infrastruktures hekurudhore. 

Foto Galeria

Video Galeria